HOME
LAT | ENG
Publiskā un privātā partnerība

1. Kas ir publiskā un privātā partnerība (PPP)
Publiskā un privātā partnerība ir publiskā (sabiedriskā) un privātā sektora sadarbība tādu sabiedrībai svarīgu projektu realizācijai, kas publiskā sektora ierobežoto resursu dēļ citādi nav īstenojami vai kuru īstenošana būtu apgrūtināta.
Viens no publiskās un privātās partnerības pamatprincipiem ir tā trīspusējā daba, līdzīgi kā valsts var efektīvi funkcionēt, tikai visām trim varām savstarpēji mijiedarbojoties, arī par publiskās un privātās partnerības efektīvu darbību varam runāt, tikai pastāvot publisko resursu, privāto finanšu līdzekļu un know-how savienībai. Visiem šiem trim elementiem savstarpēji mijiedarbojoties, veidojas publiskā un privātā partnerība.

2. Iespējamais ieguvums, izmantojot PPP
Pirmkārt, sabiedrība PPP projektu realizācijas rezultātā iegūst konkrētu produktu: vai nu sakārtotāku vidi, infrastruktūru, vai kādu papildu pakalpojumu. Galvenais PPP projektu īstenošanas mērķis ir piesaistīt privātos resursus, vienlaikus nododot daļu sabiedrisko resursu privātajam sektoram, sabiedrisko vajadzību apmierināšanai, sociāli nozīmīgu infrastruktūras projektu īstenošanai, tātad - tiek apmierināta kāda konkrēta sabiedrības vajadzība, turklāt efektīvi izmantojot sabiedrības līdzekļus un nodrošinot projektu realizācijas atklātību un caurskatāmību. Arī sabiedriskā pārliecība, ka valsts un pašvaldības budžeta līdzekļi tiek izmantoti lietderīgi, ka izvēlētais projekta realizētājs ir visatbilstošākais un ka paredzamais rezultāts ir vislabākais iespējamais, ir ārkārtīgi būtiska, jo šī pārliecība rada paļāvību un ticību publiskajai varai, un iespējams, ka tieši šī sabiedrības paļāvība ir vislielākais ieguvums, makroekonomiski vērtējot katra konkrētā PPP projekta realizācijas rezultātu.

3. Iespējamie PPP izmantošanas riski
Pirmkārt, varētu runāt par to, ka no publiskā sektora viedokļa par risku varētu uzskatīt apstākli, ka attiecīgā sabiedriskā un sabiedrībai būtiskā pakalpojuma sniegšana vai darba izpilde ir nodota privātajam sektoram, tomēr visas ar šo faktu saistītās iespējamās problēmas var tikt veiksmīgi vadītas, izstrādājot attiecīgus līgumus, un vienmēr publiskajam partnerim ir iespējas paturēt sev kontroles iespējas un arī zināmas projekta koordinēšanas funkcijas.
Otrkārt, ne vienmēr iespējams ļoti precīzi noteikt visas paredzamās projekta izmaksas, it īpaši, ja tie ir laika ziņā ļoti ilglaicīgi projekti vai saistīti ar sabiedrisko pakalpojumu nodošanu privātajam partnerim. Tomēr arī šādā gadījumā ir iespējams atrast tiesiskus risinājumus, ietverot cenu saskaņošanas principus.
Treškārt, vienmēr jāpieļauj politisku risku iespējamība, ja tiek īstenoti politiski strīdīgi projekti.
Ceturtkārt, privātais partneris ir pakļauts visiem normālas komercdarbības riskiem, tas ir, darba strīdiem, finanšu problēmām u.tml. Tomēr PPP līgumā var iekļaut šo risku sadalīšanas principus, tādējādi neļaujot atsevišķām problēmsituācijām ietekmēt normālu PPP projekta norisi.

4. PPP var izmantot ja:

  • Pakalpojumu nevar nodrošināt vai projektu nevar īstenot tikai ar attiecīgās publiskās struktūras pašas resursiem;
  • Atsevišķa pakalpojuma izpildes vai projekta realizācijas nodošana privātajam sektoram varētu uzlabot tā kvalitāti;
  • Privātais partneris varētu nodrošināt attiecīgā projekta ievērojami ātrāku īstenošanu;
  • Konkurence starp iespējamiem privātajiem partneriem varētu veicināt pakalpojumu kvalitāti vai samazināt pakalpojuma cenu vai projekta izmaksas;
  • Izmaksas var segt ar koncesijas maksājumiem.

5. Nozares, kādās būtu izmantojamas PPP
PPP var izmantot gandrīz visās sabiedriski nozīmīgās nozarēs. Tradicionāli Eiropā šīs partnerības tiek izmantotas, lai uzlabotu esošo infrastruktūru vai izbūvētu jaunu vietās, kur tāda nepieciešama, bet nav bijusi ierīkota.
No infrastruktūras projektiem, visbiežāk tiek īstenota ceļu rekonstrukcija vai būve, tiltu būve, attīrīšanas sistēmu projekti, transporta sistēmu ierīkošana un izbūve, kā arī reģionālie siltumapgādes projekti, turklāt bieži PPP projekti aptver ne tikai šo objektu plānošanu, projektēšanu un būvi, bet arī tai sekojošo apsaimniekošanu. PPP projekti nereti tiek izmantoti sabiedriski nozīmīgu celtņu būvei un apsaimniekošanai, kā, piemēram, medicīnas iestāžu - gan ambulatorās, gan stacionārās medicīniskās palīdzības sniegšanai, izglītības iestāžu - skolu, bērnudārzu, ārpusskolas nodarbību centru, tāpat arī tiesu ēku, cietumu, valdības darbības nodrošināšanai nepieciešamo ēku un būvju celtniecībā un apsaimniekošanā. Ar PPP projektiem var aptvert praktiski visas sabiedrības būtiskākās vajadzības, un šāda veida projektu lietojuma iespējas nav ierobežotas. Šķiet, vienīgā nozare, ko ārvalstu eksperti uzskata par sarežģītu PPP projektu realizācijai, ir informācijas tehnoloģijas, tomēr arī PPP izmantošana šajā nozarē ir tikai prakses jautājums.

6. PPP projektu izmaksu salīdzinājums ar tradicionālām iepirkumu metodēm
Projekta izmaksas, izmantojot PPP modeļus, lielākoties ir mazākas, tomēr tas nav galvenais un vienīgais šo projektu mērķis. Jāņem vērā, ka šīs izmaksas bieži vien var būt arī lielākas, bet, kā zināms, izmaksas ir tikai viens no projekta efektivitātes kritērijiem. Projektu kopējā efektivitāte gadījumos, kad tiek izmantoti PPP modeļi, vienmēr ir augstāka - veiksmīgāk tiek ievērots projekta izpildei paredzētais laiks, izvēlētas atbilstošākās tehnoloģijas un materiāli, izmantotas specifiskas, tikai privātā partnera rīcībā esošās zināšanas (know-how), optimālāk izvēlēti un izmantoti apsaimniekošanas modeļi.

7. Privātā partnera ieguvums no piedalīšanās PPP
PPP projekti visbiežāk ir liela mēroga, kas paši par sevi ir ļoti pievilcīgi, jo investīciju apjoms ir tik liels, ka piedalīšanās šādā projektā šķiet saistoša privātajam partnerim. Investīciju apjoms pats par sevi ir stimuls privātajam partnerim iesaistīties projektā.
Tomēr ne vienmēr publiskās un privātās partnerības projekti ir lieli. Bieži šie projekti ir vidēja lieluma vai pat mazi, tos vērtējot globālā mērogā, bet tāpēc ne mazāk būtiski konkrētajai sabiedrības daļai, un tie var tikt realizēti vienas vai vairāku pašvaldību līmenī. Šajos gadījumos investīcijas nav tik lielas, lai projekts kļūtu tik pievilcīgs investoram. Tad privāto partneri interesēs konkrēti no PPP projekta gūstami labumi, - tā pirmām kārtām būs privātā partnera iespēja gūt peļņu, jo tā ir un tai ir jābūt privātā partnera galvenajai un būtiskākajai interesei vai nu īsākā, vai garākā laika posmā tieši vai netieši. Privātajam partnerim viennozīmīgi ir interesanti no projekta realizācijas gūt peļņu, un PPP būtība ir tāda, ka šis privātais partneris arī gūst viņu interesējošo peļņu. 
Home | Top | Links | Contacts Copyright © Publisko & Privāto Partnerattiecību Pārvalde 2006