HOME
LAT | ENG

 Koncesiju līgumi

Valsts sektora (koncedenta) ieguvumi, realizējot piedāvāto koncesijas projektu "Kapitāla (kapitāla daļu, akciju) nodošana koncesijā":
 
1. Tiek atrasts un pielietots efektīvs un pietiekoši elastīgs akciju kapitāla (kapitāla daļu) pārvaldīšanas veids, kā ar mazākiem izdevumiem un riskiem nodrošināt iedzīvotājiem nepieciešamu publisku pakalpojumu izpildi;

2. Koncesionārs pārņem visas valsts statūtsabiedrības pārvaldes institūciju funkcijas un saistības (izņemot lēmumus par reorganizāciju un likvidāciju), bet koncedents caur koncesijas līgumu saglabā koncesionāra veikto darbību kontroles iespējas;

3. Valsts sektora vietā publisko pakalpojumu nodrošināšanas funkciju realizāciju uzņemas privātais sektors, t.i., koncesionārs;

4. Tiek iegūti finansu līdzekļi no papildus avotiem valsts statūtsabiedrības īpašuma apsaimniekošanai un iedzīvotājiem sniegto publisko pakalpojumu nodrošināšanai;

5. Tiek panākta valsts budžetā pakalpojumu iepirkuma izpildes nodrošināšanai atvēlēto līdzekļu izlietojuma optimizācija;

6. Valsts institūcijai nav jāizstrādā investīciju projekti valsts statūtsabiedrības uzņēmējdarbības attīstībai un jāalgo konsultanti;

7. Koncesiju projekta izstrādes gaitā tiek formulēta valsts akciju kapitāla (kapitāla daļu) pārvaldīšanas politika un stratēģija, konkretizēts kapitāla pārvaldīšanas nolūks un mērķis;

8. Ar jaunu publiskā un privātā sektora attiecību formu tiek pilnveidota valsts akciju kapitāla (kapitāla daļu) pārvaldīšanas sistēma;

9. Notiek atsevišķu pārvaldes funkciju nodošana privātam sektoram saskaņā ar realizējamo valsts pārvaldes reformu;

10. Privātais sektors uzņemas visas kapitāla daļu (akciju) turētāja funkcijas, kuras paredzētas likumā „Par valsts un pašvaldību uzņēmumu pārveidošanu statūtsabiedrībās" un „Par valsts un pašvaldību kapitāla daļām un kapitālsabiedrībām", tādējādi ievērojami atslogojot valsts institūciju vadošā personāla un tās struktūrvienību darbu;

11. Īpašumtiesības uz valsts akciju sabiedrības akcijām (kapitāla daļām) visā koncesijas līguma darbības laikā nepieciešamības gadījumā var tikt saglabātas valstij;

12. Koncesijas līguma izbeigšanās vai pirmstermiņa izbeigšanas gadījumā koncesionāram pārvaldīšanā nodotās valstij piederošās akcijas (kapitāla daļas) tiek atdotas atpakaļ koncedenta (valsts) turējumā vai ar koncedenta lēmumu var tikt nodotas atkārtotā koncesijā vai arī atsavinātas (pārdotas);

13. Nodokļu maksātāji saņem kvalitatīvus publiskos pakalpojumus, kuri atbilst augsta līmeņa standartam;

14. Koncesionāra pakalpojumi tiek pirkti par cenām, kas, izvēloties koncesionāru, noteiktas konkurences kārtībā (konkurss);

15. Nepalielinās valsts kredītsaistības;

16. Valsts budžets tiek atslogots no ilgtermiņa investīcijām nepieciešamiem izdevumiem;

17. Koncesionārs kā līdzvērtīgs valsts sektora partneris piedalās publisko pakalpojumu sniedzēju restrukturizācijas un pakalpojumu optimizācijas procesā;

18. Kopumā tiks nodrošināta:

 • valsts īpašuma (akciju kapitāla, kapitāla daļu) vērtības paaugstināšanās;
 • valsts programmu realizācijai paredzēto līdzekļu izlietojuma optimizācija un optimāla samaksas par pakalpojumiem struktūras izstrāde;

19. Tiks sasniegts:

 • valsts budžeta līdzekļu ietaupījums;
 • ar konkrētās tautsaimniecības nozares sektorpolitiku saskaņots mērķis;

20. Koncesijas līguma izpilde atbrīvos valsti no:

 • atbildības par investīciju projektu realizāciju un tiem atvēlēto līdzekļu pārtēriņu;
 • valsts līdzekļu mobilizācijas un izlietošanas koncesijas projekta realizācijas periodā;
 • atbildības par valsts statūtsabiedrības pamatlīdzekļu ekspluatāciju;
 • atbildības par publisko pakalpojumu nodrošināšanas izmaksu palielināšanos;

21. Privātajam sektoram tiks nodoti vai viņš netieši uzņemsies šādus riskus:

 • ar īpašumtiesībām saistīts risks;
 • ar uzņēmējdarbību saistīts risks;
 • ar pakalpojumu pieprasījumu, apjoma izmaiņām un izmantojamību saistīts risks;
 • ar pakalpojumu izpildes kvalitātes nodrošināšanu saistīts risks;
 • ar tehnoloģiju novecošanos saistīts risks;
 • ar darbinieku kvalifikāciju un darba samaksu saistīts risks;
 • ar normatīvo aktu izmaiņām saistīts risks;
 • citi riski.

 
Home | Top | Links | Contacts Copyright © Publisko & Privāto Partnerattiecību Pārvalde 2006